OK
.گروه آريا تل با بيش از ۱۵ سال سابقه درخشان در خدمت شماست

معرفی دستگاه مرکز تلفن پاناسونیک مدل TDE

مرکز تلفن پاناسونیک مدل 620

سازگاری کامل با ip ، ظرفیت ۶۴۰ خط شهری و ۶۴۰ تا ۹۶۰ خط داخلی ، حداکثر ۶۸۸ تا ۱۰۰۸ پورت، DXDP قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی ، جهت اتصال به کامپیوتر USB مجهز به ترمینال ، تلفن اینترنتی VoIP ویژگی ، جهت کنترل تماس QSIG برقراری شبکه دیجیتال ، تجهیرات بیسیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار ، سازگاری با سیستم تلفن همراه ، TAPI 2 CTI (CSTA , TAPI) رابط ، تلفن کامپیوتری/کنسول کامپیوتری ، ISDN (BRI/PRI) قابلیت ساز گاری با ، Voice Processor سازگاری با سیستم پردازش صدا ، PT دو کاناله جهت اتصال به پورت رابط Cell ایستگاه تقویت کن ، ...
ادامه مطلب

مرکز تلفن پاناسونیک مدل 600

سازگاری کامل با ip , ظرفیت ۶۴۰ خط شهری و ۶۴۰ تا ۹۶۰ خط داخلی , حداکثر ۶۸۸ تا ۱۰۰۸ پورت , DXDP قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی , جهت اتصال به کامپیوتر USB مجهز به ترمینال , تلفن اینترنتی VoIP ویژگی , جهت کنترل تماس QSIG برقراری شبکه دیجیتال , تجهیرات بیسیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار , سازگاری با سیستم تلفن همراه , TAPI 2 CTI (CSTA , TAPI) رابط , تلفن کامپیوتری/کنسول کامپیوتری , ISDN (BRI/PRI) قابلیت سازگاری با , Voice Processor سازگاری با سیستم پردازش صدا , DPT دو کاناله جهت اتصال به پورت رابط Cell ایستگاه تقویت کن , ...
ادامه مطلب

مرکز تلفن پاناسونیک مدل 200

سازگاری کامل با ip , ظرفیت ۱۲۸ خط داخلی و ۱۲۸تا ۲۵۶ خط داخلی , حداکثر ۲۱۶ تا ۳۱۶ پورت , DXDP قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی , جهت اتصال به کامپیوتر USB مجهز به ترمینال , تلفن اینترنتی VoIP ویژگی , جهت کنترل تماس QSIG برق راری شبکه دیجیتال , تجهیرات بیسیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار , سازگاری با سیستم تلفن همراه , TAPI 2 CTI (CSTA , TAPI) رابط , تلفن کامپیوتری/کنسول کامپیوتری , ISDN (BRI/PRI) قابلیت سازگاری با , Voice Processor سازگاری با سیستم پردازش صدا , DPT دو کاناله جهت اتصال به پورت رابط Cell ایستگاه تقویت کننده , ...

ادامه مطلب

مرکز تلفن پاناسونیک مدل 100

ضبط مکالمات تلفنی دوخط همزمان با نرم افزار ویژه و , سازگاری کامل با ip , ظرفیت ۶۴ خط شهری و ۶۴ تا ۱۲۸ خط داخلی , حداکثر ۱۰۸ تا ۱۵۸ پورت , DXDP قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی , جهت اتصال به کامپیوتر USB مجهز به ترمینال , تلفن اینترنتی VoIP ویژگی , جهت کنترل تماس QSIG برقراری شبکه دیجیتال , تجهیرات بیسیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار , سازگاری با سیستم تلفن همراه , TAPI 2 CTI (CSTA , TAPI) رابط , تلفن کامپیوتری/کنسول کامپیوتری , ISDN (BRI/PRI) قابلیت سازگاری با , Voice Processor سازگاری با سیستم پردازش صدا , دو کاناله جهت اتصال به پورت رابط Cell ایستگاه تقویت کنندهDPT, ...
ادامه مطلب